Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Obowiązek informacyjny RODO

      INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku reprezentowana przez  Dyrektor Dorotę Łapińską. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 98-240 Szadek ul. Prusinowska 4 , e-mailowo: wypozyczalnia@bibliotekaszadek.com oraz telefonicznie: 43 821 59 36.
 2. W sprawach związanych z  danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych email: iod@szadek.edu.pl
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa tj.:
 • art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. z 2022 poz. 2393 z póź.zm.);
 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.  e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład wizerunek, koniecznym będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 2. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.
 3.  Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Godziny otwarcia

Poniedziałek 900-1700
Wtorek 900-1700
Środa 900-1700
Czwartek 900-1700
Piątek 900-1700

 

Sobota
(wybrane soboty)

8 czerwca
9.00- 13.00

22 czerwca
9.00- 13.00
 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny