Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

 

 

 

Fragment księgi pamiątkowej. Ręcznie napisana informacja o otwarciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szadku w dniu 16 stycznia 1949 roku o godzinie 13.00.  Kartka ma opalone brzegi ogniem, wklejona do księgi pamiątkowej

 

16 stycz­nia 1949 r. nastą­piło uro­czy­ste otwar­cie Miej­skiej Biblio­teki Publicz­nej. Biblio­teka zaj­mo­wała jedno pomiesz­cze­nie o powierzchni 24m2 w Rynku. Główną ini­cja­torką powo­ła­nia do życia biblio­teki była Irena Pągow­ska – nauczy­cielka języka pol­skiego w miej­sco­wej szkole. W dniu otwar­cia księ­go­zbiór biblio­teki liczył 289 wolu­mi­nów, a na koniec 1949 roku 715 wolu­mi­nów. W 1949 roku zare­je­stro­wano 119 czy­tel­ni­ków. W ciągu pierw­szego dzie­się­cio­le­cia nastą­pił szybki roz­ówj biblio­teki. W latach 1976-1990 roz­wi­jała się sieć punk­tów biblio­tecz­nych. Dzia­łało ich na tere­nie mia­sta i gminy 20. Zlo­ka­li­zo­wane były we wszyst­kich miej­sco­wo­ściach odle­głych od biblio­teki głów­nej. Przy M i GBP w Szadku dzia­łało 5 punk­tów. W paździer­niku 1993 roku z Woje­wódz­kiego Fun­du­szu Osób Nie­peł­no­spraw­nych – M i GBP w Szadku otrzy­muje pie­nią­dze na zakup kom­pu­tera oraz pro­gramu „Sowa” (System Infor­ma­tycz­nej Obsługi Biblio­teki). Od tego też roku roz­po­częto prace nad two­rze­niem kom­pu­te­ro­wej bazy danych. Przez lata loka­li­za­cja biblio­teki głów­nej zmie­niała się kilka razy. W 2006 roku biblio­teka otrzy­mała nowy lokal po sali gim­na­stycz­nej. Do nowego lokalu biblio­teka została prze­nie­siona na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia 2006 roku. Więk­szy lokal pomie­ścił cią­gle powięk­sza­jący się księ­go­zbiór i uła­twił orga­ni­zo­wa­nie spo­tkań autor­skich, wie­czo­rów poezji czy lek­cji biblio­tecz­nych.

 

Ciekawostki!

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki odbywają się cyklicznie (oprócz lipca i sierpnia).

W konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych czytelnicy M i GBP w Szadku zdobyli nagrody indywidualne i wyróżnienia, m.in.:

„Złoty Kłos dla Twórcy” - „Srebrny dla Czytelników”,

„Od Kopernika do Lotów Kosmicznych”,

„Bliżej Książki Współczesnej”,

„Orle Pióro”, „Pióro i Karabin”,

„Jestem ilustratorem ulubionej książki”.

We współzawodnictwach bibliotek w 1978 roku z okazji X-lecia Ustawy o Bibliotekach

M i GBP zajęła II miejsce, a w roku 1988 w ogólnopolskim konkursie „Złoty Wawrzyn dla Twórcy – Złoty Liść Wawrzynu dla Biblioteki” - biblioteka została wyróżniona jako jedna z trzech bibliotek województwa sieradzkiego.

Biblioteka współpracowała z Sieradzkim Klubem Pracy Twórczej i Zduńskowolską „Topolą” - wielu członków tych klubów było gośćmi naszej biblioteki.

Szadkowska biblioteka wydała antologię twórczości szadkowskich poetów pt. „Muzy znad Pichny”. Wydawnictwo to ukazało się na 700-lecie nadania praw miejskich Szadkowi.

 

 

Źródło:

* Folder "50 lat Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku"

* Kronika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku

* Dziennik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 900-1700
Wtorek 900-1700
Środa 900-1700
Czwartek 900-1700
Piątek 900-1700

 

Sobota
(wybrane soboty)

8 czerwca
9.00- 13.00

22 czerwca
9.00- 13.00
 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny