Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności cyfrowej

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://bibliotekaszadek.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • Udostępnione filmy nie posiadają napisów
  • Nie wszystkie wymagane elementy posiadają stosowne nagłówki i etykiety
  • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Łapińska, adres poczty elektronicznej dyrektor@bibliotekaszadek.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 8215 936. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku mieści się w kompleksie budynków Szkoły Podstawowej w Szadku, przy ulicy Prusinowskiej 4. W pobliżu budynku znajdują się  2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do biblioteki jest od ulicy Wilamowskiej z poziomu chodnika. Szerokość drzwi wejściowych 95 cm, bez progu. Lokal biblioteki jest jednopoziomowy, bez barier architektonicznych. Przy wejściu znajduje się informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń/działów biblioteki w postaci schematu z pogrubionymi konturami. W legendzie opis za pomocą wyklejonych liter, bez oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych. Na powierzchni 150 m2 otwartej przestrzeni znajduje się księgozbiór, wypożyczalnia, czytelnia i stanowiska komputerowe dla użytkowników. Brak toalety z wyposażeniem niezbędnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak tłumacza języka migowego. W lokalu nie ma pętli indukcyjnej. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami może liczyć na pomoc ze strony bibliotekarza w zakresie korzystania z usług biblioteki. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Godziny otwarcia

Poniedziałek 900-1700
Wtorek 900-1700
Środa 900-1700
Czwartek 900-1700
Piątek 900-1700

 

Sobota
(wybrane soboty)

8 czerwca
9.00- 13.00

22 czerwca
9.00- 13.00
 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny